مرکز علمی کاربردی شهرداری های خراسان
Khorasan Municipality Training Center
این سامانه صرفاً جهت امور کلاس ها می باشد و ارتباطی به انتخاب واحد و شهریه و ... ندارد