روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
111213141516171819
كلاس10ورزش 1 سميه يارمند 12:30-11هر هفتهورزش 1 مهدي زنگنه 16-14هر هفته
كلاس104متره و برآورد‏ سعيد طريقتي 20-18هر هفته
كلاس105سازه هاي فولادي‏ علي گوهر رخي 20-18هر هفته
كلاس106سازه هاي بتن مسلح‏ حامد تاجي 18-14هر هفته
آتليه2طراحي بناي پايدار با عملكرد پيچيده در بافت فرسوده‏ ابوالفضل فاضلي حق پناه 20-16هر هفته
كارگاه جوشكارگاه جوشكاري‏ احمد فتحيان 15-12هر هفته